Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,762,926

 Nghiên cứu cấu trúc và CÁC TÍNH CHẤT quang của vật liệu phát quang Zn2SiO4 pha tạp ion Mn2+
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Mai Phước Đạt, Lê Vũ Thái Sơn, Lê Văn Thanh Sơn, Đinh Thanh Khẩn
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ trường ĐHSP-ĐH Đà nẵng; Số: 00;Từ->đến trang: 00;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này, vật liệu phát quang Zn2SiO4 pha tạp ion Mn2+ đã được chế tạo bằng phương pháp phản ứng pha rắn và các tính chất cấu trúc và quang của chúng được nghiên cứu bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) và đo phổ phát quang (PL). Các kết quả đo XRD cho thấy kích thước tinh thể của vật liệu phát quang cỡ và trăm nanomet. Các kết quả XRD cũng chỉ ra sự ảnh hưởng của nồng độ ion pha tạp Mn2+ lên cấu trúc tinh thể của của vật liệu nền Zn2SiO4, từ đó làm thay đổi cường độ phát quang của vật liệu như thể hiện trong các kết quả đo PL. Các kết quả trên có thể được giải thích dựa trên sự chênh lệch về kích thước của ion pha tạp Mn2+ với ion trong vật liệu nền và hiện tượng dập tắt huỳnh quang do nồng độ.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn