Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,660,904

 Kết hợp plasma nguội và xúc tác Pd/LaMnO3 để xử lý trichloroethylene
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Arne M. Vandenbroucke · M.T. Nguyen Dinh · N. Nuns · J.-M. Giraudon · N. De Geyter · C. Leys · J.-F. Lamonier · R. Morent
Nơi đăng: Chemical Engineering Journal; Số: 283;Từ->đến trang: 668-675;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
In this study, the oxidative abatement of dilute trichloroethylene (TCE) in humid air (RH=18%) was studied with combined use of a negative DC corona multi-pin-to-plate discharge and Pd/LaMnO3 catalyst downstream of the discharge. For this post-plasma catalytic (PPC) system the catalyst temperature was varied and the outcome on the TCE abatement and by-product distribution was investigated. The poor COx selectivity for the plasma system is attributed to the formation of unwanted polychlorinated by-products such as phosgene, dichloroacetylchloride (DCAC) and trichloroacetaldehyde (TCAD). At an energy density (ED) of 460J/L, the TCE abatement decreased as follows: PPC-150°C (96.2%)>PPC-200°C (91.7%)>PPC-100°C (89.1%)>NTP (82.3%). When the temperature of Pd/LaMnO3 was increased to 200°C the formation of DCAC was suppressed while the formation of phosgene was decreased in the order of 50% compared to the plasma alone system. For each PPC experiment, no ozone was detected in the outlet stream which proves that Pd/LaMnO3 is effective for ozone decomposition and substantially enhances the mineralization of TCE compared to the plasma alone system. Finally, XPS and ToF-SIMS studies have been performed after PPC experiments in order to investigate the possible surface modifications of the catalyst in the course of the reaction.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn