Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,137,485

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tổng hợp thanh nano γ-MnOOH làm chất xúc tác điện hóa có hiệu quả cho quá trình oxy hóa urê. Tác giả: Minh Tuan Nguyen Dinh, Huy Thai Thanh Le, Trung Hieu Thanh Le, Chinh Chien Nguyen. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption. Số: 12 (2). Trang: 105-109. Năm 2023. (Dec 2 2023 10:28AM)
[2]Bài báo: Quan điểm về chất xúc tác điện hóa dựa trên nguyên tử đơn kim loại trong sản xuất Hydrogen Peroxide. Tác giả: Quyet Le Van, Thi Hong Chuong Nguyen, Hieu Le Trung, Son Le Lam, Minh Tuan Nguyen Dinh, Chinh Chien Nguyen. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorptio. Số: 11 (3). Trang: 64-69. Năm 2022. (Dec 2 2023 10:08AM)
[3]Bài báo: Tạo hình xúc tác oxit mangan cho phản ứng oxi hoá hoàn toàn formaldehyde. Tác giả: Nguyễn Đình Minh Tuấn, Hà Phước Tín, Đặng Kim Hoàng. The University of Danang - Journal of Science and Technology. Số: 20 (7). Trang: 36-39. Năm 2022. (Dec 2 2023 10:22AM)
[4]Bài báo: Tổng hợp xúc tác CeO2 cho phản ứng oxi hóa hoàn toàn toluene và isopropanol. Tác giả: Nguyễn Đình Minh Tuấn Nguyễn Thị Hồng Trâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 19 (3). Trang: 29-32. Năm 2021. (Nov 4 2021 10:49AM)
[5]Bài báo: Hoạt tính xúc tác oxi hóa hoàn toàn isopropanol của α-MnOs và δ-MnO2 tổng hợp từ KMnO4 và Ethanol. Tác giả: Phan Thị Hằng Nga, Nguyễn Đình Minh Tuấn. Tạp chí xúc tác hấp phụ. Số: 9. Trang: 53. Năm 2020. (Aug 2 2020 4:12PM)
[6]Bài báo: Hoạt tính xúc tác oxi hóa hoàn toàn toluene trên các xúc tác MnO2, Co3O4 và NiO. Tác giả: Nguyễn Đình Minh Tuấn, Phan Thị Hằng Nga. Tạp chí xúc tác hấp phụ. Số: 9. Trang: 88. Năm 2020. (Aug 2 2020 4:08PM)
[7]Bài báo: Tổng hợp oxit mangan có bề mặt riêng lớn cho phản ứng oxy hóa hoàn toàn isopropanol ở nhiệt độ thấp. Tác giả: Phan Mạnh Duy, Nguyễn Đình Minh Tuấn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1(122). Trang: 11-15. Năm 2018. (Nov 6 2019 6:20PM)
[8]Bài báo: Ảnh hưởng của loại tác nhân khử đến sự hình thành tiền chất VOHPO4.0.5H2O trong tổng hợp dung môi nhiệt một giai đoạn. Tác giả: Nguyễn Thị Lên, Nguyễn Đình Minh Tuấn*, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí xúc tác hấp phụ. Số: 4. Trang: 92-97. Năm 2018. (Nov 6 2019 6:23PM)
[9]Bài báo: Tổng hợp và đặc trưng tiền chất xúc tác vanadi phosphat ứng dụng trong phản ứng oxy hóa chọn lọc . Tác giả: Nguyễn Đình Minh Tuấn, Nguyễn Thị Như Anh, Lê Đình Phụng, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí hóa học. Số: 55(4E23). Trang: 191-196. Năm 2017. (Dec 28 2017 1:35PM)
[10]Bài báo: NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH HẤP PHỤ HYDROCARBON CỦA VẬT LIỆU XỐP TRÊN CƠ SỞ ỐNG NANO CARBON. Tác giả: Nguyễn Đình Minh Tuấn, Lê Phước Hải, Biện Quốc Đạo, Phan Thanh Sơn, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí xúc tác và hấp phụ. Số: T4. Trang: 97-101. Năm 2015. (Apr 12 2016 1:19PM)
[11]Bài báo: Quang tách nước hiệu quả cao trên CdS-Mảng ống nano TiO2. Tác giả: Nguyen Dinh Minh Tuan, Nguyen Thi Luyen, Le Quang Truong, Vu Thi Thu Ha, Do Manh Hung, Nguyen Dinh Lam. Tạp chí Hóa học. Số: T.53 (4E1). Trang: 14-18. Năm 2015. (Apr 12 2016 1:26PM)
[12]Bài báo: TỔNG HỢP ĐIỆN HÓA ỐNG NANO OXIT TITANE TRÊN NỀN KIM LOẠI ĐỂ SỬ DỤNG TRONG QUANG ĐIỆN PHÂN NƯỚC. Tác giả: Nguyễn Đình Minh Tuấn, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Đàm Quang Ngọc, Vũ Thị Thu Hà, Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí hóa học. Số: VJC 6B (52) 2014. Trang: 191-196. Năm 2014. (Jun 8 2015 11:30AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A glucose-assisted redox hydrothermal route to prepare a Mn-doped CeO2 catalyst for the total catalytic oxidation of VOCs. Authors: Nga Hang Thi Phan, Chinh Chien Nguyen, Minh Tuan Nguyen Dinh. RSC advances. No: 13 (20). Pages: 13354-13364. Year 2023. (Dec 2 2023 10:12AM)
[2]Article: Development of Electro-Reduced AgNPs/MnO2/rGO Composite toward a Robust Sensor for the Simultaneous Determination of Piroxicam and Ofloxacin. Authors: Xuan Anh Vu Ho, My Uyen Dao, Trung Hieu Le, Thi Hong Chuong Nguyen, Minh Tuan Nguyen Dinh, Quang Man Nguyen, Thanh Minh Tran, Thi Thanh Huyen Nguyen, Thanh-Tam Ho, Hai Phong Nguyen, Chinh Chien Nguyen. Industrial & Engineering Chemistry Research. No: 62 (11). Pages: 4778-4791. Year 2023. (Dec 2 2023 10:16AM)
[3]Article: Tailoring Oxygen Vacancies and Active Surface Oxygen Species in Copper-Doped MnO2 Catalysts for Total Catalytic Oxidation of VOCs. Authors: Minh Tuan Nguyen Dinh, Chinh Chien Nguyen, Nga Hang Thi Phan, Hoang Duy Nguyen Phuc, Quyet Van Le, Soo Young Kim, Lam Nguyen-Dinh. Industrial & Engineering Chemistry Research. No: 62 (18). Pages: 6908–6919. Year 2023. (Dec 2 2023 10:18AM)
[4]Article: Fabrication of the coke-resistant and easily reducible Ni/SiC catalyst for CO2 methanation. Authors: Nguyen-Phuong Nguyen, Bao-Ngoc T Le, Tri Nguyen, Minh Tuan Nguyen Dinh, Hong-Ha T Nguyen, Dai-Viet N Vo, Nguyen Phuc Thanh Duy, Hoang-Duy P Nguyen, Thuy-Phuong T Pham. Journal of the Energy Institute. No: 110. Pages: 101332. Year 2023. (Dec 2 2023 10:30AM)
[5]Article: Recent Development of High-performance Photocatalysts for N2 Fixation: A Review. Authors: Dang Le Tri Nguyen, Mahider Asmare Tekalgne, Thi Hong Chuong Nguyen, Minh Tuan Nguyen Dinh, Siva Sankar Sana, Andrews Nirmala Grace, Mohammadreza Shokouhimehr, Dai-Viet N Vo, Chin Kui Cheng, Chinh Chien Nguyen, Soo Young Kim, Quyet Van Le. Journal of Environmental Chemical Engineering. No: 9. Pages: 104997. Year 2021. (Nov 4 2021 10:11AM)
[6]Article: Novel Cryptomelane Nanosheets for the Superior Catalytic Combustion of Oxygenated Volatile Organic Compounds. Authors: Minh Tuan Nguyen Dinh, Chinh Chien Nguyen, Manh Duy Phan, Minh Khoa Duong, Phuc Hoang Duy Nguyen, Christine Lancelot, Dinh Lam Nguyen. Journal of Hazardous Materials. No: 417 (5). Pages: 126111. Year 2021. (Nov 4 2021 10:15AM)
[7]Article: A roadmap towards the development of superior photocatalysts for solar- driven CO2-to-fuels production. Authors: Wanxi Peng, Thi Hong Chuong Nguyen, Dang Le Tri Nguyen, Ting Wang, Thi Van Thi Tran, Trung Hieu Le, Hai Khoa Le, Andrews Nirmala Grace, Pardeep Singh, Pankaj Raizadaa, Minh Tuan Nguyen Dinh, Chinh Chien Nguyen, Soo Young Kim, Quyet Van Le. Renewable and Sustainable Energy Reviews. No: 148. Pages: 111298. Year 2021. (Nov 4 2021 10:19AM)
[8]Article: Tailoring porous structure, reducibility and Mn4+ fraction of ɛ-MnO2 microcubes for the complete oxidation of toluene. Authors: Nguyen Dinh Minh Tuan, Nguyen Chinh Chien, Truong Vu Tan Linh, Ho Van Thinh, Truong Quang Duc. Applied Catalysis A: General. No: 595. Pages: 117473. Year 2020. (Mar 25 2020 9:56AM)
[9]Article: Synthesis of Diatomite-Based Mesoporous Wool-Ball-Like Microspheres and their Application for Toluene Total Oxidation Reaction. Authors: Quoc-Chon Le, Chinh Chien Nguyen, Thi Thanh Nhi Le, Thierry Lefèvre, Minh Tuan Nguyen Dinh, Sung Hyun Hong, Soo Young Kim, Quyet Van Le. Nanomaterials. No: 10. Pages: 339. Year 2020. (Mar 25 2020 10:01AM)
[10]Article: MXenes: Applications in electrocatalytic, photocatalytic hydrogen evolution reaction and CO2 reduction. Authors: Nguyen Thang Phan, Nguyen Dinh MinhTuan, Tran Dai Lam, Le Hai Khoa, N.Vo Dai-Viet, Lam Su Shiung, Rajender S. Varma, Mohammadreza Shokouhimehr, Nguyen Chinh Chien, Le Quyet Van. Molecular CatalysisMolecular Catalysis. No: 486. Pages: 110850. Year 2020. (Mar 25 2020 10:07AM)
[11]Article: Novel Architecture Titanium Carbide (Ti3C2Tx) MXene Cocatalysts toward Photocatalytic Hydrogen Production: A Mini-Review. Authors: Van-Huy Nguyen, Ba-Son Nguyen, Chechia Hu, Chinh Chien Nguyen, Dang Le Tri Nguyen, Minh Tuan Nguyen Dinh, Dai-Viet N Vo, Quang Thang Trinh, Mohammadreza Shokouhimehr, Amirhossein Hasani, Soo Young Kim, Quyet Van Le. Nanomaterials. No: 10 (4). Pages: 602. Year 2020. (Aug 2 2020 4:17PM)
[12]Article: Mainstream avenues for boosting graphitic carbon nitride efficiency: towards enhanced solar light-driven photocatalytic hydrogen production and environmental remediation. Authors: Su Shiung Lam, Van-Huy Nguyen, Minh Tuan Nguyen Dinh, Dinh Quang Khieu, Duc Duong La, Huu Trung Nguyen, N Vo Dai Viet, Changlei Xia, Rajender S Varma, Mohammadreza Shokouhimehr, Chinh Chien Nguyen, Quyet Van Le, Wanxi Peng. Journal of Materials Chemistry A. No: 8. Pages: 10571. Year 2020. (Aug 2 2020 4:22PM)
[13]Article: Control of the crystal morphology of VOHPO4.0.5H2O precursors prepared via light alcohols-assisted solvothermal synthesis and influence on the selective oxidation of n-butane. Authors: M.T. Nguyen Dinh, T.L. Nguyen, M.D. Phan, L. Nguyen Dinh, Q.D. Truong, E. Bordes-Richard. Journal of Catalysis. No: 377. Pages: 638-651. Year 2019. (Nov 6 2019 6:27PM)
[14]Article: Combination of non-thermal plasma and Pd/LaMnO3 for dilute trichloroethylene abatement. Authors: Arne M. Vandenbroucke · M.T. Nguyen Dinh · N. Nuns · J.-M. Giraudon · N. De Geyter · C. Leys · J.-F. Lamonier · R. Morent . Chemical Engineering Journal. No: 283. Pages: 668-675. Year 2016. (Apr 12 2016 11:31AM)
[15]Article: Manganese oxide octahedral molecular sieve K-OMS-2 as catalyst in post plasma-catalysis for trichloroethylene degradation in humid air. Authors: M.T.Nguyen Dinh · J.-M. Giraudon · A.M. Vandenbroucke · R. Morent · N.De Geyter · J.-F. Lamonier. Journal of hazardous materials. No: 314. Pages: 88-94. Year 2016. (Jun 29 2016 11:28AM)
[16]Article: Post plasma-catalysis for total oxidation of trichloroethylene over Ce–Mn based oxides synthesized by a modified “redox-precipitation route” . Authors: M.T.Nguyen Dinh, J.-M. Giraudon, A.M. Vandenbroucke, R. Morent, N. De Geyter, J.-F. Lamonier
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Applied Catalysis B: Environmental
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: 172. Pages: 65-72. Year 2015.
(Jun 8 2015 1:18PM)
[17]Article: A combined ToF-SIMS and XPS study for the elucidation of the role of water in the performances of a Post-Plasma Process using LaMnO3+δ as catalyst in the total oxidation of trichloroethylene. Authors: N. Nuns, A. Beaurain, M.T. Nguyen Dinh, A. Vandenbroucke, N. De Geyter, R. Morent, C. Leys, J.-M. Giraudon, J.-F. Lamonier . Applied Surface Science
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 320. Pages: 154–160. Year 2014.
(Jun 8 2015 1:03PM)
[18]Article: Plasma-catalysis of low TCE concentration in air using LaMnO3+δ as catalyst. Authors: M.T. Nguyen Dinh, J.-M. Giraudon, J.-F. Lamonier, A. Vandenbroucke, N. De Geyter, C. Leys, R. Morent,
marriage affairs open i want an affair
. Applied Catalysis B: Environmental. No: 147. Pages: 904-911. Year 2014. (Apr 8 2014 2:14PM)
[19]Article: Tuning HDS active phase dispersion using optimized mesoporous titania-doped silica supports. Authors: Christine Lancelot, M.T. Nguyen Dinh,P. Rajbhandari,C. Lancelot,P. Blanchard,C. Lamonier,M. Bonne,S. Royer,F. Dumeignil,E. Payen
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. ChemCatChem. No: 6. Pages: 328-338. Year 2014. (Apr 8 2014 2:23PM)
[20]Article: Non-thermal plasma abatement of trichloroethylene with DC corona discharges. Authors: Vandenbroucke A. M., Vanderstricht A., Nguyen Dinh M. T., Giraudon J.-M., Morent R., De Geyter N., Lamonier J.-F., Leys C. WIT Transactions on Ecology and the Environment. No: 147. Pages: 353-361. Year 2011. (Jul 1 2013 5:10PM)
[21]Article: Qualitative By-Product Identification of Plasma-Assisted TCE Abatement by Mass Spectrometry and Fourier-Transform Infrared Spectroscopy. Authors: Vandenbroucke A. M., Nguyen Dinh M. T., Giraudon J.-M., Morent R., De Geyter N., Lamonier J.-F., Leys C.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Plasma Chemistry and Plasma Processing
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: 31. Pages: 707-718. Year 2011.
(Jul 1 2013 5:05PM)
[22]Article: Mesoporous TiO2-SBA15 composites used as supports for molybdenum-based hydrotreating catalysts. Authors: M.T. Nguyen Dinh, C. Lancelota, P. Blancharda, C. Lamonier, M. Bonne, S. Royer, P. Marécot, F.Dumeignil, E. Payen
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Studies in Surface Science and Catalysis. No: 175. Pages: 587-591. Year 2010. (Jul 1 2013 5:24PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn