Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,507,507

 Tổng hợp và đặc trưng tiền chất xúc tác vanadi phosphat ứng dụng trong phản ứng oxy hóa chọn lọc
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Đình Minh Tuấn, Nguyễn Thị Như Anh, Lê Đình Phụng, Nguyễn Đình Lâm
Nơi đăng: Tạp chí hóa học; Số: 55(4E23);Từ->đến trang: 191-196;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
Vanadium phosphate oxide catalyst precursors VOHPO4∙0.5H2O were prepared from V2O5 and H3PO4 by refluxing and solvothermal methods in organic medium using isopropanol and isobutanol as the reducing agent in one step (VPO) or two steps (VPD). The precursors were characterized by XRD, BET, SEM techniques. The hydrothermal method exhibites the preferential exposed basal (001) plane of VOHPO4∙0.5H2O and the lower surface area compared to the other. One precursor VOHPO4.0.5H2O was used as catalyst for gas-phase partial oxidation reaction of propene in the continuous fixed bed reactor. The oxygenated compounds of the reaction products such as acrolein and acrylic acid were identified by GC/MS.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn