Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,506,369

 Ảnh hưởng của loại tác nhân khử đến sự hình thành tiền chất VOHPO4.0.5H2O trong tổng hợp dung môi nhiệt một giai đoạn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Lên, Nguyễn Đình Minh Tuấn*, Nguyễn Đình Lâm
Nơi đăng: Tạp chí xúc tác hấp phụ; Số: 4;Từ->đến trang: 92-97;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
Vanadium hydrophosphate hemihydrate precursor (VOHPO4.0.5H2O) was successfully prepared by a stirring-assisted one-step solvothermal method from the reaction between V2O5, H3PO4 and a light alcohol including isobutanol, isopropanol, and benzyl alcohol. When using ethanol as a reducing agent, the VOHPO4.0.5H2O layered structure was intercalated by ethanol molecules, which may generate a different phase. The solid precursors were characterized by XRD, FT-IR, and TGA techniques. Through an activation process of the VOHPO4.0.5H2O precursors under nitrogen gas at 470 0C, the (VO)2P2O7 was obtained. When using isopropanol, the crystallographic (001) plane of the VOHPO4.0.5H2O and (200) plane of the (VO)2P2O7 are the most dominant.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn