Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,661,387

 Khống chế hình thái tinh thể của tiền chất VOHPO4.0.5H2O tổng hợp bằng phương pháp dung môi nhiệt sử dụng rượu nhẹ và ảnh hưởng đến phản ứng oxi hóa chọn lọc n-butane
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: M.T. Nguyen Dinh, T.L. Nguyen, M.D. Phan, L. Nguyen Dinh, Q.D. Truong, E. Bordes-Richard
Nơi đăng: Journal of Catalysis; Số: 377;Từ->đến trang: 638-651;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The catalytic performance of vanadyl pyrophosphate (VPP) catalysts in the oxidation of n-butane to maleic anhydride (MA) depends strongly on the display of the active and selective {0 0 1} faces, that may be controlled during the preparation of VOHPO4·0.5H2O precursor by solvothermal technique using C2 to C4 alkanoic alcohols. Intercalated metastable vanadyl-alkyl-phosphates were formed when linear alcohols (ethanol, n-butanol) were used, at variance with iso-alcohols. {0 0 1} platelets of VOHPO4·0.5H2O yielded {2 0 0} platelets to (VO)2P2O7 in nitrogen or in situ in the reactor, as revealed by structural analyses. The catalysts prepared in ethanol or n-butanol in situ activated at 440 °C were more active and selective to MA than in iso-alcohols, but if the equilibration was performed at 380 °C the influence of alcohol was mitigated. The highest MA yield was obtained with the ethanol-derived catalyst, which exhibited the smallest platy crystallites of (VO)2P2O7, as well as surface V5+ species as seen by XPS.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn