Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,661,574

 Điều chỉnh cấu trúc xốp, tính khử và tỷ lệ Mn4 + của các vi lập phương ɛ-MnO2 cho quá trình oxy hóa hoàn toàn toluene
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Dinh Minh Tuan, Nguyen Chinh Chien, Truong Vu Tan Linh, Ho Van Thinh, Truong Quang Duc
Nơi đăng: Applied Catalysis A: General; Số: 595;Từ->đến trang: 117473;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
3D architectures porous epsilon-type manganese dioxide (ε-MnO2) microcubes (PEMD) are successfully prepared by a glucose-urea-assisted hydrothermal synthesis of MnCO3-carbon composites followed by annealing. It turns out that urea essentially assists in building the cubic shape while glucose plays a crucial role to form carbon inside the microcrystals, which are latterly removed by annealing to generate the porous structure. As a result, ε-MnO2 materials possessing extraordinary features including the high porosity, reducibility, lattice oxygen reactivity and Mn4+ fraction, are feasible tailored. These unique properties, all together, significantly improve the catalytic performances of complete oxidation of toluene. Thus, it is found that the optimal catalyst (manganese-glucose-urea ratio of 6-2-6) synthesized at 180 °C exhibits an excellent activity for the complete oxidation of toluene (T90 = 243 °C, lower 10 °C than that of pristine ε-MnO2) and stability up to 10 h.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn