Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,661,483

 MXenes: Ứng dụng trong phản ứng quang xúc tác sinh hydro và khử CO2
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thang Phan, Nguyen Dinh MinhTuan, Tran Dai Lam, Le Hai Khoa, N.Vo Dai-Viet, Lam Su Shiung, Rajender S. Varma, Mohammadreza Shokouhimehr, Nguyen Chinh Chien, Le Quyet Van
Nơi đăng: Molecular CatalysisMolecular Catalysis; Số: 486;Từ->đến trang: 110850;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Two-dimensional MXenes have gained tremendous interest as frontier materials for a wide variety of applications and play a pivotal role in the development of future energy, electronic and optoelectronic devices as they exhibit high catalytic activity in diverse electrocatalytic and photocatalytic devices. The fabrication and application of MXenes as catalysts have become more progressive in recent years and more than 30 different varieties have been experimentally discovered and utilized. In this review, we rationally summarized and discussed the most recent advances in the synthesis and specific applications of MXenes as electrocatalysts and photocatalyst for hydrogen evolution reaction (HER) and CO2 reduction reaction (CO2RR) including strategies for boosting their catalytic activity for target products. Finally, we highlight the lingering challenges and direction for the future development of MXenes as catalysts for HER and CO2RR.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn