Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,507,385

 Hoạt tính xúc tác oxi hóa hoàn toàn toluene trên các xúc tác MnO2, Co3O4 và NiO
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Đình Minh Tuấn, Phan Thị Hằng Nga
Nơi đăng: Tạp chí xúc tác hấp phụ; Số: 9;Từ->đến trang: 88;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
In this study, the catalytic performances of the complete oxidation of toluene over different transition metal oxides including MnO2, Co3O4 and NiO were investigated. These oxides were synthesized by hydrothermal method, followed by annealing. The catalysts were characterized by X-ray diffraction (XRD), Scanning Electron Microscope (SEM) and Nitrogen isotherm adsorption-desorption before being evaluated their catalytic activity for the total oxidation of toluene in air. As a result, MnO2 was illustrated as the best catalyst having largest surface area and lowest activation energy, followed by Co3O4 and NiO.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn