Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,507,529

 Tổng quan về sự phát triển gần đây của các xúc tác quang hóa hiệu năng cao cho phản ứng định vị nitơ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dang Le Tri Nguyen, Mahider Asmare Tekalgne, Thi Hong Chuong Nguyen, Minh Tuan Nguyen Dinh, Siva Sankar Sana, Andrews Nirmala Grace, Mohammadreza Shokouhimehr, Dai-Viet N Vo, Chin Kui Cheng, Chinh Chien Nguyen, Soo Young Kim, Quyet Van Le
Nơi đăng: Journal of Environmental Chemical Engineering; Số: 9;Từ->đến trang: 104997;Năm: 2021
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Photocatalytic N2 fixation has emerged as a potential alternative pathway to synthesize NH3. However, poor light absorption, restricted charge separation, the extreme stability of N2 molecules caused by the N≡N bond, and the 6e--involved reactions are considered to be bottlenecks limiting the overall photocatalytic performance. In this context, the nature of the active sites plays a crucial role, which is associated with N2 adsorption, activation, and reduction. In this review, we provide forefront research on the development of highly active sites for photon-induced N2 fixation. Thus, three essential sections, namely (i) defect-rich photocatalysts, (ii) metal and nonmetal doping photocatalysts, and (iii) emerged co-catalysts, are highlighted to create a panorama of the materials approach to solar-driven N2 fixation. Finally, a summary and future outlook are given. It is hoped that this review will provide a broad picture and inspire the exploration of novel photocatalysts for efficient NH3 production.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn