Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,661,311

 Vật liệu mới cryptomelane dạng tấm nano cho phản ứng đốt cháy hợp chất hữu cơ dễ bay hơi chứa oxy
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Minh Tuan Nguyen Dinh, Chinh Chien Nguyen, Manh Duy Phan, Minh Khoa Duong, Phuc Hoang Duy Nguyen, Christine Lancelot, Dinh Lam Nguyen
Nơi đăng: Journal of Hazardous Materials; Số: 417 (5);Từ->đến trang: 126111;Năm: 2021
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This work offers a novel pathway to prepare cryptomelane manganese oxides nanosheets as an superior catalyst for the catalytic combustion of oxygenated volatile organic compounds. The tunnel cryptomelane manganese oxides nanosheets were prepared from layered birnessite via simultaneously tuning pH and molar ratio (ROK) of the redox-precipitation between oxalic acid and KMnO4. Thus, few-layered cryptomelane nanosheets possessing the most predominantly exposed (211) facet are generated at low pH (5.2–5.6), which intensifies the surface area of thin crystal cryptomelane nanosheets up to 177 m2 g-1 and weakens Mn-O bonds. Moreover, high ROK results in low manganese average oxidation state (AOS), greater oxygen vacancies and better low-temperature reduction and oxygen mobility. Such features significantly maneuver the catalytic activity of the cryptomelane nanosheets catalysts for the complete oxidation of oxygenated volatile organic compound (e.g., 2-propanol, acetone) at low temperature (170–230 °C). Moreover, the catalysts show high stability for 48 h. The presented catalyst discloses an avenue to address current obstacles in the catalytic oxidation of volatile organic compounds.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn