Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,661,960

 Lộ trình phát triển các chất xúc tác quang ưu việt để sản xuất nhiên liệu từ CO2 sử dụng năng lượng mặt trời
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Wanxi Peng, Thi Hong Chuong Nguyen, Dang Le Tri Nguyen, Ting Wang, Thi Van Thi Tran, Trung Hieu Le, Hai Khoa Le, Andrews Nirmala Grace, Pardeep Singh, Pankaj Raizadaa, Minh Tuan Nguyen Dinh, Chinh Chien Nguyen, Soo Young Kim, Quyet Van Le
Nơi đăng: Renewable and Sustainable Energy Reviews; Số: 148;Từ->đến trang: 111298;Năm: 2021
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Solar-driven CO2-to-fuels production through photocatalysis is a promising approach to address the worsening energy crisis and environmental concerns associated with CO2 emissions. A significant effort has been devoted to developing robust photocatalytic materials to convert CO2 into fuels. However, the performances of obtained materials are still far from the desirable targets rooted in the restriction of the employed catalysts such as inefficient light-harvesting, poor charge separation, and limited active sites. This review aims to provide a roadmap to support the development of superior photocatalysts for CO2-to-fuels conversion by presenting the fundamentals of photocatalytic CO2 reduction and the critical challenges restricting catalytic efficiency, followed by a discussion of leading research and developments in this field. We will explore state-of-the-art CO2-to-fuels production processes and the mechanisms involved before presenting the latest materials that have been developed to convert CO2 into chemical fuels via photocatalysis. Catalysts that possess features that improve light absorption, charge separation, and CO2 reduction, will be highlighted. Finally, a summary of, and perspective on, the obstacles and opportunities associated with this technology will be provided. We expect that this review will assist the production of superior catalysts for solar-driven CO2-to-fuels conversion.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn