Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,507,383

 Nhận dạng sản phẩm phụ trong phản ứng phân hủy TCE trong môi trường plasma bằng cách sử dụng khối phổ và hồng ngoại
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vandenbroucke A. M., Nguyen Dinh M. T., Giraudon J.-M., Morent R., De Geyter N., Lamonier J.-F., Leys C.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Plasma Chemistry and Plasma Processing
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 31;Từ->đến trang: 707-718;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn