Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,893,199

 Quá trình plasma - Xúc tác của TCE trong không khí ở nồng độ thấp sử dụng xúc tác LaMnO3+δ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: M.T. Nguyen Dinh, J.-M. Giraudon, J.-F. Lamonier, A. Vandenbroucke, N. De Geyter, C. Leys, R. Morent,
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Applied Catalysis B: Environmental; Số: 147;Từ->đến trang: 904-911;Năm: 2014
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
The oxidative decomposition of trichloroethylene (TCE; 500–600 ppmv) was investigated in synthetic(dry air) and humid air (RH = 18%) with NTP (non thermal plasma) at atmospheric pressure, both in theabsence and presence of lanthanum manganite catalyst at 150◦C. In the absence of catalyst, TCE removalis enhanced with humidity (RH = 18%) while O3production is decreased. However, whatever the carriergas the carbon mass balances are poor amounting to 25–30% due to the presence of polychlorinatedby-products such as phosgene, dichloroacetyl chloride (DCAC) and trichloroacetaldehyde (TCAD). In thepresence of catalyst, the TCE conversion significantly increased as compared to that of the plasma alonesystem. The perovskite catalyst can dissociate the in plasma produced ozone to oxygen radicals thatdecompose TCE. In dry air, the carbon mass balance keep rather poor (35% – 460 J/L) due to the structural transformation of the catalyst with chlorine. In dry air, an optimum temperature of the catalytic reactor is found to be 100◦C resulting from a compromise between catalyst deactivation and enhancement of thecatalytic reactions. However, water remarkably promotes the carbon mass balance (75% – 460 J/L) dueto the beneficial role of water which acts as a chlorine scavenger at the surface of the catalyst, thereforeretarding the perovskite degradation.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn