Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,893,353

 Điều chỉnh độ phân tán pha hoạt tính của xúc tác HDS bằng cách tối ưu chất mang dưới dạng silica mao quản trung bình biến tính bằng oxit titan.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Christine Lancelot, M.T. Nguyen Dinh,P. Rajbhandari,C. Lancelot,P. Blanchard,C. Lamonier,M. Bonne,S. Royer,F. Dumeignil,E. Payen
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: ChemCatChem; Số: 6;Từ->đến trang: 328-338;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
Solids composed of TiO2 nano-crystallites (10–40 wt%) dispersed in an SBA-15 matrix were synthesised and used as hydrodesulfurisation (HDS) active-phase supports. Well-dispersed
polymolybdate species were detected by Raman spectroscopy on all the CoMo-based oxidic precursors. Undesirable bulk CoMoO4 mixed oxide was also detected on the surface of low-
TiO2-content materials, which suggests the enhancement of the Mo oxidic species dispersion as a result of the presence of TiO2. After activation under H2/H2S, the obtained catalysts were tested in the HDS of thiophene. An optimum conversion was observed for the catalyst supported on the solid that contained 20 wt% TiO2, which outperformed the homologous samples supported on TiO2 and SBA-15. This clearly highlights the beneficial effect of using such nano-TiO2-SBA-15 composite supports, in which SBA-15 confers adequate textural properties to the system, and the active phase benefits from the dispersive effect of TiO2.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn