Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,783,047

 Chẩn đoán nguồn gốc lỗi trong hệ thống sản xuất linh hoạt bằng phương pháp mạng Bayesian tự định dạng cấu trúc
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Dang Trinh, Duong Quoc Bao, Eric Zamai, Muhammad Kashif Shahzad
Nơi đăng: Industrial Electronics Society, IECON 2014-40th Annual Conference of the IEEE, TEXAS, USA; Số: 10.1109/IECON.2014.7048487;Từ->đến trang: 119-125;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper proposes an approach to accurately localize the origin of product quality drifts, in a flexible manufacturing system (FMS). The logical diagnosis model is used to reduce the search space of suspected equipment in the production flow; however, it does not help in accurately localizing the faulty equipment. In the proposed approach, we model this reduced search space as a Bayesian network that uses historical data to compute conditional probabilities for each suspected equipment. This approach helps in making accurate decisions on localizing the cause for product quality drifts as either one of the equipment in production flow or product itself.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn