Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Diagnosis in complex system with multiple failure sources
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dang Trinh Nguyen , Quoc Bao Duong, Eric Zamaï, Muhammad Kashif Shahzad
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Proceedings of the 10th International Conference on Modeling, Optimization and SIMlation - MOSIM14, Nov 2014, Nancy, France
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: ---;Từ->đến trang: ---;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
This paper proposes an approach to accurately localize the origin of product quality drifts, in a flexible manufacturing system (FMS). The failure propagation mechanism in a production process is proposed based on the relationships between failure sources to explain the failure propagation following production flow. The logical diagnosis model is used to reduce the search space of suspected equipment in the production flow; however, it does not help in accurately localizing the faulty equipment. In the proposed approach, we model this reduced search space as a Bayesian network that uses historical data to compute conditional probabilities for each suspected equipment. This approach helps in making accurate decisions on localizing the cause for product quality drifts as either one of the equipment in production flow or product itself.
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn