Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,845

 TỔNG HỢP g-Al2O3 ỨNG DỤNG ĐỂ HẤP PHỤ ION Pb2+ TRONG NƯỚC
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Minh Đức, Nguyễn Bá Trung
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Xúc tác và hấp Phụ; Số: 2;Từ->đến trang: 45 đến 48;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
γ-Al2O3 was synthesized and physically characterized by SEM, XRD, BET, IR methods. The synthesized material owns large surface area (244.33m2/g), mean pore size diameter (17.22 nm), and specific pore volume (1.052 cm³/g). The results of adsorption experiment for Pb2+ in water showed that the adsorption equilibrium was attained after 120 minutes at pH = 4 with maximum adsorption loading capacity of 111,11 mg/g. The synthesized adsorbent could be reused by effectively being regenerated with HNO3 1M solution.
ABSTRACT
γ-Al2O3 was synthesized and physically characterized by SEM, XRD, BET, IR methods. The synthesized material owns large surface area (244.33m2/g), mean pore size diameter (17.22 nm), and specific pore volume (1.052 cm³/g). The results of adsorption experiment for Pb2+ in water showed that the adsorption equilibrium was attained after 120 minutes at pH = 4 with maximum adsorption loading capacity of 111,11 mg/g. The synthesized adsorbent could be reused by effectively being regenerated with HNO3 1M solution.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn