Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='ngominhduc' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,849

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: CHẾ TẠO HỆ XÚC TÁC HYDROTANXIT Mg-Al TRÊN NỀN γ¬-Al2O3 ĐỂ TỔNG HỢP BIODIESEL TỪ DẦU ĂN THẢI. Tác giả: Ngô Minh Đức*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 119. Năm 2017. (Jul 21 2017 2:12PM)
[2]Bài báo: Tổng hợp Mg-Al hydrotalcite ứng dụng để hấp phụ ion Cd2+ trong nước. Tác giả: Ngô Minh Đức*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(82).2014. Trang: 47. Năm 2014. (Nov 3 2014 2:33PM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ XÚC TÁC La,Zn/γ-Al2O3 ĐỂ THỰC HIỆN PHẢN ỨNG ETYL ESTE CHÉO HÓA VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH PHẦN AXIT BÉO ĐA NỐI ĐÔI CÓ TRONG CÁ DIÊU HỒNG. Tác giả: Trần Thị Như Mai, Ngô Minh Đức, Nguyễn Bá Trung . Kỷ yếu hội nghị hoá học toàn quốc lần thứ VI
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: kỉ yếu. Trang: 291-296. Năm 2013.
(Nov 29 2013 1:20PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác γ-Al2O3 để thực hiện phản ứng etyl este chéo hóa và đánh giá thành phần axit béo đa nối đôi có trong cá Diêu Hồng, cá Mè Hoa. Tác giả: Ngô Minh Đức
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 8[69]. Trang: 141 đến 145. Năm 2013.
(Nov 6 2013 2:04PM)
[5]Bài báo: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ XÚC TÁC LƯỠNG CHỨC AXIT – BAZƠ K,Mg,Zn,La/g-Al2O3-SO42- MAO QUẢN TRUNG BÌNH LÀM XÚC TÁC CHO PHẢN ỨNG ESTE CHÉO HÓA TRIGLYXERIT BẰNG ANCOL . Tác giả: Trần Thị Như Mai, Ngô Minh Đức, Nguyễn Bá Trung, Giang Thị Phương Ly . Tạp chí Hóa học
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: chờ đăng. Trang: chờ đăng. Năm 2013.
(Nov 6 2013 2:07PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và đánh giá tính chất xúc tác của hệ Mg,Zn/Al2O3– ZrO2-SO42- Trong phản ứng este chéo hóa mỡ bò thành biodiesel. Tác giả: Trần Thị Như Mai, Đặng Trần Chiến, Nguyễn Thị Minh Thư, Ngô Minh Đức. Tạp chí Xúc tác và hấp Phụ
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 2. Trang: 110 đến 116. Năm 2013.
(Oct 3 2013 4:51PM)
[7]Bài báo: TỔNG HỢP g-Al2O3 ỨNG DỤNG ĐỂ HẤP PHỤ ION Pb2+ TRONG NƯỚC. Tác giả: Ngô Minh Đức, Nguyễn Bá Trung
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Xúc tác và hấp Phụ. Số: 2. Trang: 45 đến 48. Năm 2013. (Oct 3 2013 4:39PM)
[8]Bài báo: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ XÚC TÁC AXIT RẮN La,Zn/Al2O3 ĐỂ ĐIỀU CHẾ BIODIESEL TỪ MỠ BÒ ĐÃ QUA SỬ DỤNG CÓ CHỈ SỐ AXIT TỰ DO CAO. Tác giả: Trần Thị Như Mai, Ngô Minh Đức, Lưu Văn Bắc, Nguyễn Bá Trung
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí phân tích Hóa, Lý,Sinh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 3. Trang: 8-15. Năm 2013.
(Sep 26 2014 10:52AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác Zn,P/γ-Al2O3 để thực hiện phản ứng etyl este chéo hóa và đánh giá thành phần axit beo đa nối đôi có trong cá Quả. Tác giả: Trần Thị Như Mai, Bùi Thị Thanh Hà, Trần Văn Phương, Đặng Trần Chiến, Ngô Minh Đức
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Hóa học. Số: 4A/50. Trang: 333 đến336. Năm 2012. (Oct 14 2013 8:28AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: FABRICATION OF SOLID ACID CATALYST La,Zn/γ-Al2O3 FOR THE PREPARATION OF BIODIESEL FROM BEEF TALLOW. Authors: Trần Thị Như Mai, Ngô Minh Đức, Lưu Văn Bắc, Nguyễn Bá Trung. 2013 International symposium on Chemical Engineering ISCE2013
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: ISCE2013. Pages: 278 đến 282. Year 2013.
(Nov 7 2013 2:13PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn