Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,843

 Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và đánh giá tính chất xúc tác của hệ Mg,Zn/Al2O3– ZrO2-SO42- Trong phản ứng este chéo hóa mỡ bò thành biodiesel
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Như Mai, Đặng Trần Chiến, Nguyễn Thị Minh Thư, Ngô Minh Đức
Nơi đăng: Tạp chí Xúc tác và hấp Phụ
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 2;Từ->đến trang: 110 đến 116;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn