Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,954,968

 NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ XÚC TÁC La,Zn/γ-Al2O3 ĐỂ THỰC HIỆN PHẢN ỨNG ETYL ESTE CHÉO HÓA VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH PHẦN AXIT BÉO ĐA NỐI ĐÔI CÓ TRONG CÁ DIÊU HỒNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Trần Thị Như Mai, Ngô Minh Đức, Nguyễn Bá Trung
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị hoá học toàn quốc lần thứ VI
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: kỉ yếu;Từ->đến trang: 291-296;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
Catalytic system La,Zn/γ-Al2O3 was synthesized and physically characterized by XRD, TPD- NH3, BET, EDX methods. As can be seen from results after analysis, the synthesized Lan,Zn/γ-Al2O3 material had a large surface area of 244,33m2/g, a mean capillary diameter of 17,22 nm, and a capillary volume of 1,052 cm³/g. A presence of La, Zn creates strong acids corresponding to a NH3 desorption temperature at 519,6 0C. The transesterification of ethanol fish fat was carried out at the molar ratio of ethanol to fish fat is 15:1 and using the above synthesized-catalyst La,Zn/γ-Al2O3. A reaction time is 6 hours and a reaction temperature is 70 degree Celcius. The results show that fat of the fishes containing a lot of polyunsaturated fatty acids. Especially, arachidonic acid (AA), which is found in Oreochrom and necessary for the growth and development, reducing blood cholesterol and also participating in building the cell membrane.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn