Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,866

 Tổng hợp Mg-Al hydrotalcite ứng dụng để hấp phụ ion Cd2+ trong nước
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Minh Đức*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 9(82).2014;Từ->đến trang: 47;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hydrotalcite đã được tổng hợp thành công bằng phương pháp sol-gel với tỉ lệ Mg/Al là 3 và sau đó nung ở 450oC trong 5 giờ. Cấu trúc vật liệu được đặc trưng bằng phương pháp vật lý là XRD, BET. Kết quả Hydrotalcite đã tổng hợp có diện tích bề mặt và đường kính mao quản lớn, tương ứng với các giá trị 309,3 m²/g và 11,57 nm. Hydrotalcite có khả năng ứng dụng làm chất hấp phụ ion kim loại nặng. Nghiên cứu hấp phụ Cd2+ trong nước cho thấy quá trình hấp phụ đạt cân bằng sau 90 phút, tại pH = 5, ứng với tải trọng hấp phụ cực đại 89,3 mg/g. Chất hấp phụ này có thể được tái sinh bằng dung dịch HNO3 0,1M. Hydrotalcite có thể sử dụng 5 lần mà khả năng hấp phụ hầu như không đổi và đạt 78,89 % tách loại Cd2+.
ABSTRACT
Hydrotalcite was successfully synthesized using the sol-gel method with the Mg/Al molar ratio of 3.0 and then calcined at 450 °C for 5 hours. The structure of the material was characterized by means of physical methods namely XRD, BET. The results showed that the synthesized Hydrotalcite material owned a large surface area of 309.3 m2/g and a mean capillary diameter of 11.52 nm. Hydrotalcite could be applied as an adsorbent of heavy metal ions. Researching on Cd2+ adsorption in water proved that the absorption equilibrium was attained after 90 minutes at pH = 5 with the maximum adsorption loading capacity of 89.3 mg/g. The synthesized adsorbent could be regenerated with HNO3 1M solution. Hydrotalcite could be used five times with its adsorption capacity remaining unchanged and reaching 78.89% Cd2+ removal.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn