Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,858

 Nghiên cứu điều chế nano oxit hỗn hợp sắt và mangan phân tán trên nền silicagel để tách loại ion Mn
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Phạm Văn Hai
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  Ngô MInh Đức
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: D2011_07-01 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn