Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,548,846

 Nghiên cứu sản xuất cellulose từ vi khuẩn Acetobacter xylinum để cố định vi khuẩn lactic ứng dụng trong lên men sữa chua
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Lê Thị Bốn, Lê Thị Diệu
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 8(57);Từ->đến trang: 25-31;Năm: 2012
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn