Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,548,267

 Xây dựng phần mềm tính toán để thiết kế Nhà máy bia theo những phương pháp lên men khác nhau
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale walgreens prints coupons open free printable coupons
; Thành viên:  
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: T2008-06-47 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Chưa xác địnhmarriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn