Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Oxydation ménagée du méthane en formaldéhyde. Catalyseurs de vanadium supporté sur silice mésoporeuse : préparation, structure, mécanisme réactionnel et performance. Ô-xy hoá không hoàn toàn méthane thành formaldehyde. Các chất xúc tác vanadium mang trên silica xốp: tổng hợp, cấu trúc, cơ chế phản ứng và hiệu quả
Tác giả: Nguyễn Đình Lâm
Nội dung chính của tài tiệu mô tả các kỹ thuật sử dụng chất xúc tác có hiệu quả cao cho quá trình ô-xy hoá không hoàn toàn methane thành formaldehyde ở áp suất khí quyển và nhiệt độ nhỏ hơn 600°C. Cơ sở lý thuyết và phương pháp tổng hợp chất xúc tác trên cơ sở vanadium được mang trên silica xốp tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa trong dung dịch có chưa chất hoạt động bề mặt. Xúc tác sau khi tổng hợp và sử dụng được đánh giá các tính chất đặc trưng của chúng bằng các kỹ thuật hoá lý hiện đại như: nhiễu xạ tia X (XRD), hấp phụ đẳng nhiệt, kính hiển vi điện tử truyền qua, phổ Ramman, phổ hồng ngoại, phổ khử với chương trình nhiệt độ, phổ cộng hưởng spin điện tử… Các kỹ thuật nghiên cứu động học phản ứng để xác định các hợp chất trung gian và đề xuất cơ chế phản ứng cũng được thảo luận trong tài liệu này. Tác giả: Nguyễn Đình Lâm. Nơi công tác: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng Ngôn ngữ: Tiếng Pháp. Nhà xuất bản: Presses Académiques Francophones Năm xuất bản: 2014 Số ISBN: 987-3-8381-4878-6 Quyền tác giả: @2014 OmniScriptum GmbH&Co.KG
Download:
[ book-cover-oxydation ménagée du methane en formaldehyde.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn