Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,648

 On the effect of phase noise and time-selective channel on OFDM transmission: SINR analysis
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Duy Nhat Vien, Nguyen Le Hung, Tang Tan Chien
Nơi đăng: Int. Conf on Advanced Technologies for Communications,
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: IEEE ATC 2012;Từ->đến trang: 98-102;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn