Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,733

 Multiuser Precoding in MIMO Two-Way Relay Transmission
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan, and Mai Le-Thi-Phuong
Nơi đăng: The Fifth International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN 2013) , Pages: 139-143; Số: 1;Từ->đến trang: 139-143;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn