Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,815,307

 Two-Way Relay Networks with SDMA: Precoding Design and Power Allocation
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vien Nguyen-Duy-Nhat , Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan , Tran Thi Huong , Bui Thi Minh Tu , and Nguyen Hong Giang
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: The first NAFOSTED Conference on Information and Computer Science 2014 (NICS'14),; Số: 1;Từ->đến trang: 127-135;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
This paper is concerned with the problem of multiuser trans-
mission in a multiple input multiple output (MIMO) two-way relay net-
work. In the network with multiple multi-antenna users, multiuser pre-
coding and power allocation is developed to maximize the network sum-
rate of both uplink and downlink under power constraints at nodes. To
justify the performance of the proposed precoding and power allocation
technique, simulated network sum-rate values are provided under vari-
ous system settings for comparison between the proposed technique and
other existing ones.
ABSTRACT
This paper is concerned with the problem of multiuser trans-
mission in a multiple input multiple output (MIMO) two-way relay net-
work. In the network with multiple multi-antenna users, multiuser pre-
coding and power allocation is developed to maximize the network sum-
rate of both uplink and downlink under power constraints at nodes. To
justify the performance of the proposed precoding and power allocation
technique, simulated network sum-rate values are provided under vari-
ous system settings for comparison between the proposed technique and
other existing ones.
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn