Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,032,525

 SỰ KIẾN TẠO CÁC QUYỀN LỰC THIÊNG TRONG VĂN HÓA – VĂN HỌC VIỆT NAM TRUNG ĐẠI VÀ SỰ HIỆN DIỆN CỦA NÓ TRONG TRUYỆN NÔM BÁC HỌC
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Huy
Nơi đăng: Kỉ yếu Hội thảo Quốc gia Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa; Số: 01;Từ->đến trang: 141-152;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các nghiên cứu chuyên sâu về văn học Việt Nam trung đại cho thấy bản thân văn học, hiểu từ các đối tượng cụ thể, hoàn toàn không phải là một sự kiện tự thân như chính các thuật ngữ nghiên cứu phương Tây chỉ ra, mà đúng hơn, nó là một sự kiện văn hóa – tư tưởng. Các giá trị nhân văn, một mặt được hé lộ các tầng nghĩa từ sự phân tích các yếu tố ngôn ngữ, mặt khác, và quan trọng hơn, là sự tham dự của các quyền lực thiêng, tồn tại như những quyền uy cổ điển. Đây là một mã văn hóa đặc biệt, mang sự chi phối kép: cả thế giới sống và thế giới sáng tạo nghệ thuật. Hiểu các tầng bậc khác nhau của các quyền lực thiêng này cũng đồng thời chỉ ra các cấu trúc chìm mà các sáng tạo văn hóa, văn học hướng đến. Điều này được chúng tôi chứng dẫn trong các truyện Nôm bác học.
ABSTRACT
The advanced investigations of the Vietnamese medieval literature revealed that it, understood from concrete objects, isn’t wholly a fact in itself as shown by Western studied terms, but rather than a cultural-thinking fact. The values of humanity, on the one hand have been exposed levels of meaning through analyzing to elements of language, on the other hand and more important, participation of sacred powers that exist as classical authorities. This is a specific cultural code, implicated a double direction: both the life-world and the world of artistic creation. Understanding different orders of these sacred powers also at the same time depicts profound structures which cultural construction as well as literary creation aim to. This argument was vindicated by us in the Nom classical stories.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn