Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,297,219

 Đánh giá sự hiệu quả của việc sử dụng vật liệu xây dựng tích lũy trong cơ sở hạ tầng giao thông Việt nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi Cuc
Nơi đăng: Hội Nghị ATCESD2017; Số: No;Từ->đến trang: No;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
Vietnam’s good performing economy is characterized by the rehabilitation and modernization of transport infrastructure. The large scale of construction activities for expansion and maintenance the road network has required huge amounts of construction minerals and posed environmental problems. In the attempt to support the development of sustainable transport in Vietnam, this study investigates the material stocks of road network and subsequently evaluates the effectiveness of stock utilization regarding its provided services. Based on the statistical data of sixty-one provinces/cities in 2014, the results show that, (1) Nearly 2800 Million tons of construction materials stocked in the road infrastructure in Vietnam in 2014, (2) when evaluating the effectiveness of transportation infrastructure’s stock utilization basing on the relation between traffic flows and road stock; the urban areas, especially municipalities experienced the high value of service effectiveness indicators. The outcomes of this research are intended to assist the future development strategies, particularly the Green Growth Strategy in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn