Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,761,764

[1] VALLET scholarship. Năm: 2008.
[2] Đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2007-2008. Số: 1119 - NQ/KT. Năm: 2008.
[3] Đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2008-2009. Số: 221/2009/KT. Năm: 2009.
[4] Đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" năm học 2010. Số: 47/ QĐ-UBND. Năm: 2010.
[5] Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chương trình tình nguyện hè "Chung sức cộng đồng" năm 2010. Số: 07/22 - NQ/KT. Năm: 2010.
[6] Đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2009-2010. Số: 349/2010/ KT. Năm: 2010.
[7] Học bổng Ikeshita. Năm: 2011.
[8] Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn nhiệm kỳ 2009-2011. Số: 49 - NQ/KT. Năm: 2011.
[9] Đạt kết quả tốt nghiệp loại xuất sắc. Số: 4938/QĐKT. Năm: 2012.
[10] Đã đạt tốt nghiệp xuất sắc. Số: 161/KT. Năm: 2012.
[11] Đã tham gia Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng. Năm: 2012.
[12] Học bổng TOKAI. Năm: 2012.
[13] Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Khoa học và Công nghệ cán bộ trẻ. Số: CBT81-2013/GXN-KH. Năm: 2013.
[14] Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2013-2014. Số: 225/ QĐKT-CĐĐHĐN. Năm: 2014.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn