Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,591,038

 ỨNG DỤNG MÔ PHỎNG MONTER CARLO THÔNG QUA PHẦN MỀM CRYSTAL BALL ĐỂ PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ THÀNH XÂY DỰNG
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abort
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Cúc, Trần Viết Nghị
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tuyển tập báo cáo Hội Nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: 8;Từ->đến trang: 89-93;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn