Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây dựng bộ tư liệu hỗ trợ day hoc thực hành môn Sinh học Trung học phổ thông
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến, Trương Thị Thanh Mai
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí khoa học giáo dục trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 12(03);Từ->đến trang: 126;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn