Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Giấy khen của Hiệu trưởng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017. Số: 254/QĐ - CĐCN. Năm: 2017.
[2] Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTN trường học giai đoạn 2014-2016. Số: 507/NQ-KT. Năm: 2017.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[4] Bằng khen của Thành đoàn Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Mùa hè xanh. Số: 91/NQ-KT. Năm: 2018.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn