Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Mức độ hòa hợp về chuẩn mực kế toán chi phí đi vay của Việt Nam so với chuẩn mực kế toán quốc tế
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thúy Phượng
Nơi đăng: Kế toán tài chính những thay đổi và định hướng phát triển trong tiến trình hội nhập; Số: 2014;Từ->đến trang: 319-325;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
The convergence with the international accounting standard is essential for Vietnam in integrating the global economy. Therefore, the Ministry of Finance in Vietnam has reformed Vietnamese accounting standards since 2000. However, there have not been any major changes after promulgation while the international accounting standards have changed a lots year –by-years so Vietnamese accounting standards show outdated in comparison with IFRS/IAS. As the result, Vietnamese government has plan to change Vietnamese accounting standards in the next few years and we are in the processing of editing the new accounting standards. We need some research to show how the differences between the currently accounting standards with the international accounting standards are. My article focuses on the different aspects of accounting standard on borrowing costs between Vietnam and international (VAS 16 versus IAS 23). The main objective of the article is providing the guideline for Ministry of Finance in how to reform VAS 16 in order to updating IFRS/IAS.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn