Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Bàn luận về chuẩn mực kế toán chi phí đi vay trong quá trình vận dụng và nghiên cứu. Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Phượng. Tạp chí kế toán-kiểm toán. Số: 140. Trang: 32-35. Năm 2015. (Mar 27 2016 9:47PM)
[2]Bài báo: Mức độ hòa hợp về chuẩn mực kế toán chi phí đi vay của Việt Nam so với chuẩn mực kế toán quốc tế. Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Phượng. Kế toán tài chính những thay đổi và định hướng phát triển trong tiến trình hội nhập. Số: 2014. Trang: 319-325. Năm 2014. (Mar 27 2016 9:38PM)
[3]Bài báo: Phân bổ chi phí hoạt động theo phương pháp thời gian (ABC time driven). Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Phượng. Hội thảo kế toán trong quá trình hội nhập, Khoa Kế Toán, Trường Đại học Kinh tế. Số: 2012. Trang: 179-189. Năm 2012. (Mar 27 2016 9:36PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: How Plain English Affects the Length of Annual Reports: Evidence from Annual Reports of Foreign Firms listed on the United States Stock Exchange. Authors: Phuong Nguyen, Akihisa Kimura. Journal of Accounting and Public Policy (ISI, SSCI, Q1). No: Forthcoming. Pages: 1-49. Year 2020. (Aug 8 2020 3:57PM)
[2]Presentations: Disclosure characteristics of Annual Reports and the Information Asymmetry: Evidence from Annual Reports of Foreign Firms listed on the US Stock Exchange. Authors: Phuong, T.T, NGUYEN; Akihisa KIMURA. The 6th Vietnam International Conference in Finance. Pages: 12-12. Year 2019. (Nov 13 2019 3:10PM)
[3]Article: The Determinants of the Length of Annual Reports: Evidence from 20-F Filings. Authors: Phuong, T.T, NGUYEN; Akihisa KIMURA. Yokohama Journal of Social Science. No: 23. Pages: 41-54. Year 2018. (Nov 13 2019 3:12PM)
[4]Presentations: Readability of Annual Reports: Evidence from Foreign Firms in the United States Stock Exchange. Authors: Phuong, Thi Thuy, NGUYEN; Akihisa KIMURA. Japanese Accounting Review. Pages: 12-12. Year 2018. (Nov 13 2019 3:09PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn