Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Bàn luận về chuẩn mực kế toán chi phí đi vay trong quá trình vận dụng và nghiên cứu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thúy Phượng
Nơi đăng: Tạp chí kế toán-kiểm toán; Số: 140;Từ->đến trang: 32-35;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
Vietnamese accounting standard on borrowing costs (VAS 16) was issued in 2002 by Vietnamese Ministry of Finance, being assessed to converge with international accounting standard (IAS 23) at the time of promulgation and to have significant adjustment so as to be suitable with the practice of Vietnam. However, VAS 16 has shown some numerous disadvantages during applying VAS 16 in the real business world as well as in the academic world. Those advantages have made some enormous difficulties for practitioners and unfeasibility of VAS 16. This article will discuss some problems arising from applying VAS 16 in the accounting activities in Vietnam. Additionally, this article gives some solutions in the reference to IAS 23. The results as well as the solutions of this article will be hopefully valuable information for Vietnames Ministry of Finance which takes over to revise and reform the Vietnamese accounting standards (VAS 16) in the next years.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn