Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 94,682,275

 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DÀI HƠN THÌ KHÓ ĐỌC HƠN? BẰNG CHỨNG TỪ CÁC CÔNG TY NƯỚC NGOÀI NIÊM YẾT TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN MỸ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phuong Thi Thuy Nguyen, Huong Thanh Nguyen
Nơi đăng: Journal of Science and Technology; Số: Vol.20, No.6.1;Từ->đến trang: 58-63;Năm: 2022
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Nghiên cứu này kiểm tra xem phải chăng khi các công ty phát hành báo cáo thường niên dài hơn thì khó đọc hơn. Sử dụng các báo cáo theo mẫu 20-F được phát hành bởi các công ty nước ngoài niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ, kết quả nghiên cứu cho thấy chiều dài của báo cáo thường niên có tác động nghịch chiều đến tính dễ đọc của báo cáo. Kết quả cho rằng báo cáo thường niên dài hơn thì dễ đọc hơn. Sự thay đổi trong phong cách viết để tuân thủ tốt hơn các quy định của Ủy ban chứng khoán Mỹ trong việc công bố thông tin được xem như là nguyên nhân chính làm cho các báo cáo thường niên dài hơn nhưng vẫn dễ đọc hơn. Bài viết cũng cảnh bào về việc sử dụng chiều dài của báo cáo như một thước đo về tính dễ đọc của báo cáo kế toán trong các nghiên cứu về mức độ phức tạp của báo cáo thường niên.
ABSTRACT
This study examines whether longer annual reports are less readable. Using the sample of 20-F forms published by foreign firms listed on the United States Stock Exchanges, we find a significantly negative association between the length of annual reports and readability. This result suggests that longer annual reports are not less readable. The change in writing styles with shorter sentences, which is better complied with regulations of SEC on disclosure, is considered the main reason for longer but more readable annual reports. We also raise awareness when employing the length of annual reports as the proxy of readability in research on the complexity of annual reports.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn