Nguyễn Thu Hằng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,669,848

 
Mục này được 10512 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thu Hằng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  05/12/1983
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Thanh Hóa
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Anh Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Tại: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học ứng dụng; Tại: Trường Đại học Griffith
Dạy CN: Tiếng Anh thương mại
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: nthang@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2006 đến nay: công tác tại khoa Tiếng Anh chuyên ngành, trường Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Chiến lược dịch cụm danh từ kỹ thuật trong văn bản điện tử. Tác giả: Nguyễn Thu Hằng. Tạp chí Khoa học công nghệ. Số: 8(129). Trang: 5-9. Năm 2018. (Apr 1 2020 10:27AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The effectiveness of online porfolios in developing students’ writing skills in Business English Classrooms. Authors: Nguyễn Thu Hằng. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về dạy và học ngoại ngữ. No: 1. Pages: 230-237. Year 2019. (Apr 1 2020 10:37AM)
[2]Article: The effectiveness of online portfolios in developing students’ writing skills in business English classrooms. Authors: Nguyễn Thu Hằng. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế ELT Upgrade về phương pháp giảng dạy. No: 1. Pages: 2230-237. Year 2019. (Apr 1 2020 10:44AM)
[3]Article: Scaffolding in project-based learning in Business English Classrooms. Authors: Nguyễn Thu Hằng. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế VINHTESOL về giảng dạy ngôn ngữ. No: 1. Pages: 100-109. Year 2018. (Apr 1 2020 10:51AM)
[4]Article: Assessment in Groupwork Project-Based Learning in Business English Classroom. Authors: Nguyễn Thu Hằng, Trần Vũ Mai Yên. Kỷ yếu hội thảo Châu Á về việc học ngôn ngữ;. No: 1. Pages: 361-377. Year 2018. (Mar 31 2020 8:43PM)
[5]Article: INTEGRATING DEVELOPING INTERCULTURAL COMPETENCE INTO BUSINESS ENGLISH TEACHING AND LEARNING ACTIVITIES AT DANANG UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES. Authors: Lê Văn Bá, Nguyễn Thu Hằng. Hội thảo khoa học quốc tế về phương pháp Học tập tích hợp và các đường hướng mới trong dạy học ngôn ngữ. No: 1. Pages: 6-9. Year 2016. (Apr 1 2020 10:32AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn