Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,629,978

 Nghiên cứu thực nghiệm bê tông hiệu suất cao sử dụng cốt liệu tái chế.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huynh Trong Phuoc1, Nguyen Tien Dung2, Ngo Si Huy3, Vo Duy Hai4.
Nơi đăng: The University of Da Nang, Journal of Science and Technology, 2017, 12[121].; Số: 12;Từ->đến trang: 121;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm này đánh giá các tính chất của bê tông chất lượng cao sử dụng cốt liệu tái chế có nguồn gốc từ Đài Loan. Thuật toán thiết kế cấp phối theo phương pháp lèn chặt được áp dụng trong nghiên cứu này. Các mẫu bê tông được chuẩn bị với cùng tỷ lệ nước/chất kết dính là 0.35, sử dụng hoặc cốt liệu mịn tự nhiên hoặc cốt liệu mịn tái chế kết hợp với cốt liệu thô tự nhiên và cốt liệu thô tái chế. Ảnh hưởng của việc thay thế 0%, 30%, và 100% cốt liệu thô tự nhiên bằng cốt liệu thô tái chế trong mỗi nhóm cấp phối đã được nghiên cứu. Các tính chất của hỗn hợp bê tông tươi và các mẫu bê tông đóng rắn được đánh giá. Kết quả thí nghiệm cho thấy giá trị cường độ nén dao động từ 31.7 đến 56.7 MPa. Hơn nữa, tất cả các mẫu bê tông đều thể hiện khả năng chống ăn mòn tốt và độ bền cao với giá trị điện trở suất bề mặt và vận tốc xung siêu âm tương ứng lớn hơn 20 kΩ.cm và 3660 m/s
ABSTRACT
TThis study evaluates the properties of high-performance concrete (HPC) using recycled coarse and fine aggregates sourced from Taiwan. Densified mixture design algorithm is used to calculate the mix proportion of the HPC. The HPC samples are prepared with a constant water-to-binder ratio of 0.35, using either natural fine aggregate (NFA) or recycled fine aggregate (RFA) combined with natural coarse aggregate (NCA) and recycled coarse aggregate (RCA). The effect of replacing 0%, 30%, and 100% NCA by RCA in each group mixture is studied. Both fresh and hardened properties of the HPC are evaluated. Test results show that the compressive strength values of the HPC range from 31.7 to 56.7 MPa. Moreover, all of the HPC samples produced in this study exhibit the excellent anti-erosion ability and durability performance with electrical surface resistivity and ultrasonic pulse velocity values of above 20 kΩ.cm and 3660 m/s, respectively.
[ 2018\2018m02d023_19_53_19Nguyen_Tien_Dung.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn