Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,740,140

 Nghiên cứu đánh giá thuộc tính cơ học và độ bền của bê tông cốt liệu tái chế
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tien-Dung Nguyen
Nơi đăng: Vietnam Journal of Construction; Số: 57;Từ->đến trang: 175-179;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper presents the findings of longtermproperties of high-performancerecycled aggregate concrete (HPRAC)utilizing recycled aggregates (RA) derivedfrom Taiwan. The RA was cleaned and theproperties of RA were investigated. Themix proportion of concrete using Densifiedmixture design algorithm (DMDA) todesign the ingredients of the HPRAC. TheHPRAC samples are used with a waterto-binder ratio of 0.35, and either naturalaggregate (NA) or recycled aggregate (RA)combined together. The effect of replacing0%, 30%, and 100% natural coarse aggregate(NCA) by recycled coarse aggregate (RCA)in two group mixture, which are naturalfine aggregate group and recycled fineaggregate group is investigated. Both freshand hardened properties of the HPRAC arestudied. It was found that, after 150 days, thecompressive strength index of the HPRACrange from 31.7 to 60.1 MPa. In addition,all of the HPRAC specimens in this studyshow the excellent durability performancewith electrical surface resistivity is above20 kΩ.cm, the chloride ion penetrationresistivity ranges between very low andmoderate risk of corrosion, ultrasonic pulsevelocity values is higher than 3660 m/s.
[ 2019\2019m06d06_16_41_8Nguyen_Tien_Dung72018.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn