Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,821,538

 Đánh giá chất lượng tro bay khai thác tại địa phương để chế tạo các loại bê tông đặc biệt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Xuân Chương và Nguyễn Tiến Dũng, Võ Quốc Việt, Hà Văn Thảo
Nơi đăng: Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ, Đại Học Đà Nẵng; Số: 2[51]2012;Từ->đến trang: 1 đến 6;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn