Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 TÍN DỤNG SINH VIÊN Ở CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Trúc Thuyên
Nơi đăng: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Số: Tháng 11/2019;Từ->đến trang: 330-342;Năm: 2019
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Tín dụng sinh viên là một trong những chính sách gắn liền với quá trình đại chúng hóa giáo dục đại học ở nhiều nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Mục đích chính là để bảo đảm cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có được cơ hội học tập công bằng, giúp cho giáo dục đại học phát triển một cách bền vững. Bài viết nghiên cứu chính sách tín dụng sinh viên của các quốc gia phát triển trên thế giới như: Hoa Kì, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc và Australia. Những kinh nghiệm xây dựng, thực thi chính sách của các nước là gợi ý để hoàn thiện chính sách tín dụng sinh viên của nước ta trong giai đoạn hiện nay.
ABSTRACT
Student credit is one of the policies that are associated with the popularization of higher education in the world and in Vietnam as well. The main purpose of this is to ensure that disadvantaged students have fair leaning opportunities, which helps higher education develop sustainably. This paper focuses on studying student credit policies in developed countries including the United States, Japan, Canada, Korea and Australia. Based on their exprieneces in that policy development and implementation, we can better amend the student credit policies in our country.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn