Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,796,625

 Tổng hợp potassium titanate: K4Ti3O8VÀ KTiO2(OH)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lâm Đại Tú, Nguyễn Văn Quang, Phạm Cẩm Nam
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ -Đại học Đà Nẵng; Số: 47-Quyển 1;Từ->đến trang: 57-63;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phản ứng của TiO2 với KOH nồng độ cao dưới áp suất khí quyển để hình thành K4Ti3O8 và KTiO2(OH) được khảo sát thông qua hai thông số chính bao gồm nhiệt độ (160÷215oC) và nồng độ KOH (75÷80%) trong 2 giờ với tốc độ khuấy không đổi. Kết quả thu được được phân tích bằng XRF, XRD, SEM cho thấy nhiệt độ phản ứng và nồng độ KOH ảnh hưởng đáng kể đến sự hình thành K4Ti3O8 và KTiO2(OH). Potassium dioxohydroxotitanate KTiO2(OH) với tinh thể trụ 6 cạnh được sinh ra trong khoảng nhiệt độ 160 ÷ 180oC và nồng độ KOH 75%; mặt khác tinh thể K4Ti3O8 “hình dạng kiểu sợi tóc” được tổng hợp thành công với dung dịch KOH 75% tại nhiệt độ 200oC. Trong bài báo này, quá trình thủy phân của K4Ti3O8 cũng được đề cập để tránh hình thành các sản phẩm trung gian không mong muốn.
ABSTRACT
Reaction of titanium dioxide with highly concentrated KOH solution under atmosphere pressure to form K4Ti3O8 and KTiO2(OH) was investigated through two main parameters including reaction temperature (160÷215oC) and KOH concentration (75÷80%) in two hours under constant stirring rate. The obtained results using XRF, XRD, SEM show that the reaction temperature and KOH concentration sharply affect on the formation of K4Ti3O8 and KTiO2(OH). Potassium dioxohydroxotitanate KTiO2(OH) with hexagonal columnar crystalline was formed under reaction temperature ranging from 160oC to 180oC and KOH concentration 75 wt%; on the other hand potassium titanate K4Ti3O8 “whisker” was successfully synthesized in KOH solution 75 wt% and temperature of 200oC. In this paper, hydrolytic process of K4Ti3O8 was also mentioned to avoid producing the unexpected intermediates.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn