Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,487,276

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tổng hợp potassium titanate K4Ti3O8 từ ilmenite Thừa Thiên Huế bằng phương pháp Submolten salt (SMS). Tác giả: Phạm Cẩm Nam, Nguyễn Văn Quang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ -Đại học Đà Nẵng. Số: 1(62). Trang: 96-100. Năm 2013. (May 16 2013 4:04PM)
[2]Bài báo: Tổng hợp potassium titanate: K4Ti3O8VÀ KTiO2(OH). Tác giả: Lâm Đại Tú, Nguyễn Văn Quang, Phạm Cẩm Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ -Đại học Đà Nẵng. Số: 47-Quyển 1. Trang: 57-63. Năm 2011. (May 16 2013 3:59PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Solvent-driven morphology-controlled synthesis of highly efficient long-life ZnO/graphene nanocomposite photocatalysts for the practical degradation of organic wastewater under solar light. Authors: Van Quang Nguyen, M.L. Baynosa, D. Tuma, Y.R.Lee, J.J. Shim. Applied Surface Science. No: 486. Pages: 37-51. Year 2019. (Oct 31 2019 2:14PM)
[2]Article: Effect of nitrogen doping on the catalytic activity of carbon nano-onions for the oxygen reduction reaction in microbial fuel cells. Authors: Thi Hiep Han, Debananda, NeelimaMahato, SmrutiranjanParida, Jun Ho Shim, Anh Thi Nguyet Nguyen, Van Quang Nguyen, Moo Hwan Cho, Jae-JinShim. Journal of Industrial and Engineering Chemistry. No: Available online 18 September 2019. Pages: Available online 18 September 2019. Year 2019. (Oct 31 2019 2:33PM)
[3]Article: Eco-friendly synthesis of recyclable mesoporous zinc ferrite@reduced graphene oxide nanocomposite for efficient photocatalytic dye degradation under solar radiationAuthor links open overlay panelpanel. Authors: M. Lara Baynosa, A. Hussein Mady, V. Quang Nguyen, D. Ranjith Kumar, M. Saad Sayed, D. Tuma, J-J. Shim. Shim. Journal of colloid and interface science. No: Available online 9 November 2019. Pages: Available online 9 November 2019. Year 2019. (Nov 15 2019 8:21PM)
[4]Article: Electrochemically growth-controlled honeycomb-like NiMoO 4 nanoporous network on nickel foam and its applications in all-solid-state asymmetric supercapacitors. Authors: Vijay S Kumbhar, Van Quang Nguyen, Yong Rok Lee, Chandrakant D Lokhande, Do-Heyoung Kim, Jae-Jin Shim. New Journal of Chemistry. No: 42(18). Pages: 14805-14816. Year 2018. (Oct 31 2019 2:40PM)
[5]Article: Poly (aniline‑co‑pyrrole)-spaced graphene aerogel for advanced supercapacitor electrodes. Authors: Van Chinh Tran, Sumanta Sahoo, Jinho Hwang, Van Quang Nguyen, Jae-Jin Shim. Journal of Electroanalytical Chemistry. No: 810. Pages: 154-160. Year 2018. (Oct 31 2019 2:49PM)
[6]Article: Chemically grown 3D copper hydroxide electrodes with different morphologies for high-performance asymmetric supercapacitors. Authors: Ravindra N Bulakhe, Van Quang Nguyen, Dirk Tuma, Yong Rok Lee, Haitao Zhang, Suojiang Zhang, Jae-Jin Shim. Journal of Industrial and Engineering Chemistry. No: 66. Pages: 288-297. Year 2018. (Oct 31 2019 2:52PM)
[7]Article: Flower-like Bi2S3 nanostructures grown on nitrogen-doped reduced graphene oxide for electrochemical determination of hydrogen peroxide. Authors: Deivasigamani Ranjith Kumar, Srinivasan Kesavan, Marjorie Lara Baynosa, Van Quang Nguyen, Jae-Jin Shim. Journal of colloid and interface science. No: 530. Pages: 361-371. Year 2018. (Oct 31 2019 2:57PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn