Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,072,638

 Tổng hợp potassium titanate K4Ti3O8 từ ilmenite Thừa Thiên Huế bằng phương pháp Submolten salt (SMS)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: 
Phạm Cẩm Nam, Nguyễn Văn Quang
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ -Đại học Đà Nẵng; Số: 1(62);Từ->đến trang: 96-100;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này, sự phân hủy quặng ilmenite xuất xứ từ Thừa Thiên-Huế trong môi trường SMS bằng KOH nồng độ cao đã được nghiên cứu. Phản ứng của ilmenite Thừa Thiên-Huế có hàm lượng TiO2 khoảng 53,22% với KOH 70% (khối lượng) tại nhiệt độ 150oC cũng như với KOH nồng độ 80% (khối lượng) tại nhiệt độ 200oC ở cùng một điều kiện: tỉ lệ khối lượng ilmenite/KOH = 1/5 được tiến hành trong 3 giờ với tốc độ khuấy không đổi đã được khảo sát. Các sản phẩm được phân tích bằng phương pháp huỳnh quang tia X và nhiễu xạ tia X khẳng định ở 200oC và nồng độ KOH 80%, TiO2 trong ilmenite đã chuyển hóa thành K4Ti3O8, trong khi đó ở nồng độ KOH 70% và nhiệt độ phản ứng 1500C trong cùng một điều kiện, sự phân hủy TiO2 xảy ra không hoàn toàn.
ABSTRACT
This paper presents a study on the decomposition of Thua Thien-Hue’s ilmenite in SMS media using highly solute KOH concentration has been studied. An investigation has been conducted into the reaction of Thua Thien-Hue’s ilmenite containing TiO2 of 53,22 wt % with KOH concentration of 70 wt% at 150oC as well as with KOH concentration of 80 wt% at 200oC at the same reaction condition such as ilmenite/lKOH mass ratio of 1/5, time run of 3 hour and under constant stirring speed. The analysis of the obtained products using XRD, XRF confirms that at 2000C and with KOH concentration of 80 wt%, TiO2 in ilmenite is totally transferred into K4Ti3O8, but at 1500C and with KOH concentration of 70 wt%, the decomposition of ilmenite occurs incompletely.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn