Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách chi trả cổ tức của các công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Tác giả: ThS. Nguyễn Hoàng Anh Thư. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 4. Trang: 88. Năm 2014. (Jul 29 2015 11:03AM)
[2]Bài báo: Xây dựng khung phân tích vốn trí tuệ trong doanh nghiệp cho điều kiện Việt Nam - Tổng quan lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm. Tác giả: ThS. Nguyễn Hoàng Anh Thư. Kỷ yếu hội thảo Kế toán và Kiểm toán trong quá trình hội nhập. Số: 2. Trang: 169-178. Năm 2014. (Jul 29 2015 11:01AM)
[3]Bài báo: Đánh giá mức độ công bố thông tin về vốn trí tuệ của các công ty niêm yết ở Việt Nam. Tác giả: ThS. Nguyễn Hoàng Anh Thư
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu hội thảo Kế toán và Kiểm toán trong quá trình hội nhập. Số: 1. Trang: 1-10. Năm 2012. (Jul 29 2015 10:58AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Accounting Practices of SMEs in Vietnam: A descriptive Study. Authors: ThS. Nguyễn Hoàng Anh Thư. Kỷ yếu hội thảo quốc tế ICOAF 2016. No: 1. Pages: 125-136. Year 2016. (Aug 25 2016 10:19AM)
[2]Article: Intellectual Capital Disclosure in Vietnam: An Exploratory Study. Authors: ThS. Nguyen Hoang Anh Thu
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Proceedings of International Conference on Accounting 2015. No: 1. Pages: 163-174. Year 2015. (Jul 29 2015 11:07AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn