Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thiết kế biên dạng cánh turbine bulb trong nhà máy thủy điện và chế tạo mô hình thu nhỏ. Tác giả: Lưu Đức Bình*, Nguyễn Linh Giang, Lê Thanh Huyền. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 7, 2020. Trang: Từ trang 68-71. Năm 2020. (Sep 26 2020 2:00PM)
[2]Tham luận: Characterization of mechanical properties of solder material using digital image correlation. Tác giả: Tao Quang Bang, Nguyen Linh Giang. 2017 Joint Academic Forum in Danang, The University of Danang - University of Science and Technology with Japan University & Company Research Group cooperated by IEEE. Trang: 58-60. Năm 2017. (Jun 13 2018 10:08AM)
[3]Bài báo: Thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất tự động bánh nổ. Tác giả: Nguyễn Linh Giang*, Trần Ngọc Hải, Lưu Đức Bình.. Hội nghị Cơ học kỹ thuật Toàn quốc 2015. Số: ISBN: 978-604-84-1273-9. Trang: 91-99. Năm 2015. (Jun 23 2016 10:17PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Full-field Strain Measurements of A Novel Lead-free Solder Based on Digital Image Correlation.. Authors: Tao Quang Bang*, Lahouari Benabou, Nguyen Linh Giang and Dang Xuan Thuy. The First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS). Pages: 350-355. Year 2018. (Jun 13 2018 10:28AM)
[2]Presentations: Rhythmic Behavior Analysis for Vision Inspection Using Perception Neuron and Unity.. Authors: Vo Nhu Thanh, Tran Ngoc Hai, Dang Phuoc Vinh, Nguyen Linh Giang. The First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS), Da Nang. Pages: 853-859. Year 2018. (Jun 13 2018 10:19AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn