Nguyễn Lê Lộc Tiên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 55,078,670

 
Mục này được 17753 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Lê Lộc Tiên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/06/1991
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hệ thống thông tin - Kinh tế; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh quốc tế; Tại: Đại học Sheffield
Dạy CN: Kế toán
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Ielts 8.5
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Vận dụng phương pháp Thẻ điểm cân bằng (BSC) trong đánh giá thành quả hoạt động tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Lê Lộc Tiên. Thành viên: . Mã số: T2015-07-10. Năm: 2015. (Nov 19 2015 6:50AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: LUẬN BÀN VỀ HỆ THỐNG CHI PHÍ TIÊU CHUẨN TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP. Tác giả: Nguyễn Lê Lộc Tiên. Tạp chí Hội thảo Công nghệ thông tin và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong các lĩnh vực - 2014
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 3. Trang: 123-125. Năm 2014.
(Nov 19 2015 6:53AM)
[2]Bài báo: IFRS6 – THĂM DÒ VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN: ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM. Tác giả: Nguyễn Lê Lộc Tiên - Vũ Thị Tuyết Mai. Tạp chí Hội thảo Công nghệ thông tin và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong các lĩnh vực - 2014. Số: 3. Trang: 100-105. Năm 2014. (Nov 19 2015 6:54AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn