Nguyễn Lê Lộc Tiên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 26455 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Lê Lộc Tiên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/06/1991
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh quốc tế; Tại: Đại học Sheffield
Dạy CN: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Ielts 8.5
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 6/2013 đến tháng 8/2017: Giảng viên tại trường Cao đẳng Công nghệ thông tin - Đại học Đà Nẵng
Từ tháng 9/2017 đến tháng 10/2020: Giảng viên tại Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Đà Nẵng
Từ tháng 11/2020 đến nay: Giảng viên tại Viện Nghiên cứu và Đào tào Việt - Anh - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: NGHIÊN CỨU ĐỘNG CƠ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI CHIA SẺ VIDEO QUẢNG CÁO CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI Ở ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Huyền. Thành viên: Nguyễn Lê Lộc Tiên. Mã số: B2017-ĐN07-01. Năm: 2020. (Mar 19 2020 9:53AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU Ý ĐỊNH SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH CHO VIỆC MUA SẢN PHẨM DU LỊCH TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM. Chủ nhiệm: Nguyễn Lê Lộc Tiên. Mã số: T2019-07-09. Năm: 2019. (Mar 19 2020 9:49AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tác động trung gian của thái độ đối với nhận xét trực tuyến (eWOM) về mối quan hệ giữa niềm tin vào nguồn nhận xét và ý định theo dõi nhận xét của khách du lịch tại Việt Nam.. Chủ nhiệm: Nguyễn Lê Lộc Tiên. Mã số: T2018-07-08. Năm: 2018. (Mar 19 2020 9:48AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Vận dụng phương pháp Thẻ điểm cân bằng (BSC) trong đánh giá thành quả hoạt động tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Lê Lộc Tiên. Thành viên: . Mã số: T2015-07-10. Năm: 2015. (Nov 19 2015 6:50AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Factors affecting the use of smart phones for mobile shopping. Tác giả: Nguyễn Lê Lộc Tiên. Kỷ yếu hội thảo Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 9 CITA 2019, ISBN: 978-604-84-4453-2, 09/2019. Số: 9/2019. Trang: 121-129. Năm 2019. (Nov 4 2020 11:00AM)
[2]Bài báo: Động cơ chia sẻ video quảng cáo trên mạng xã hội và hàm ý với Việt Nam,. Tác giả: Vũ Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Lê Lộc Tiên, Phạm Tuấn Anh. Tạp chí Tài chính,, ISSN – 2615 - 8973. Số: Kỳ 1, Tháng 11/2019. Trang: 99-103. Năm 2019. (Nov 4 2020 11:01AM)
[3]Bài báo: The impact of eWOM on consumers’ attitudes in Vietnam. Tác giả: Nguyễn Lê Lộc Tiên. Kỷ yếu hội thảo Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 6 năm 2017. Số: 15. Trang: 99-103. Năm 2017. (Mar 19 2020 4:04PM)
[4]Bài báo: Ứng dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá hoạt động doanh nghiệp dịch vụ tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Lê Lộc Tiên. Kỷ yếu hội thảo Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 3 năm 2014. Số: 15. Trang: 120-125. Năm 2015. (Mar 19 2020 3:53PM)
[5]Bài báo: LUẬN BÀN VỀ HỆ THỐNG CHI PHÍ TIÊU CHUẨN TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP. Tác giả: Nguyễn Lê Lộc Tiên. Tạp chí Hội thảo Công nghệ thông tin và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong các lĩnh vực - 2014
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 3. Trang: 123-125. Năm 2014.
(Nov 19 2015 6:53AM)
[6]Bài báo: IFRS6 – THĂM DÒ VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN: ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM. Tác giả: Nguyễn Lê Lộc Tiên - Vũ Thị Tuyết Mai. Tạp chí Hội thảo Công nghệ thông tin và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong các lĩnh vực - 2014. Số: 3. Trang: 100-105. Năm 2014. (Nov 19 2015 6:54AM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018. Số: Quyết định số 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2018-2019. Số: Quyết định số 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn